Takim me imamët e Shkodrës në hyrje të ditëve të Dhul-Hixhes

Takim me imamët e Shkodrës në hyrje të ditëve të Dhul-Hixhes