Aktivitet arsimor dhe argëtues në mes nxënësve të xhamive Kullaj dhe Dragoç

Aktivitet arsimor dhe argëtues në mes nxënësve të xhamive Kullaj dhe Dragoç