“A thua vallë, u zhduk halifati nga gjithësia?!”

04/03/2016

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut të Madhëruar, Zotit të vetëm të botëve, Krijuesit të universit e galaktikave, Furnizuesit të krejt krijesave pa lodhje e mund, Mëshiruesit, Falësit, Udhëzuesit, […]