Urtësia e fillimit të sures së Israsë

05/03/2021

Urtësia e fillimit të sures së Israsë, me fjalën: “Subhane”, si mënyra më e mirë për t’i paraprirë kuptimit të duhur të një mrekullie të jashtëzakonshme. “Subhane”, si kulmi i adhurimit ndaj Zotit të gjithësisë, […]